The Gayatri Mandir

Information for The 2018 Gayatri Festival

Celebration starts here!

christosGayatri Festival